Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro Základní školu a Mateřskou školu Sepekov zajišťuje Svazek obcí Milevska, Husovo náměstí 3 91, 399 01 Milevsko, IČO: 65986580.
Kontaktní osobou je od 1. 7. 2019 Bc. Michaela Hrnečková,
tel.: 602 528 913, e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz.

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (matrika školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 5r4mhfg, emailem na adrese zs.sepekov@centrum.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Sepekov, Sepekov 238, 398 51. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace v matrice školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole .

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické nebo písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. Škola tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (například školní matrika) a dalším subjektům je poskytuje pouze v odůvodněném případě na základě souhlasu zákonného zástupce žáka. (hlášení pojistné události, lyžařský kurz, pojištění, zájezdy do zahraničí…). Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se školským zákonem a zákonem o spisové službě.