Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Naše výuka

Matematika ve 4. třídě

Cílem páteční hodiny matematiky bylo zopakovat si jednotky délky a seznámit se různými druhy měřidel. A protože jsou čtvrťáci šikovní žáci, výzkumných otázek bylo stanoveno tolik, že budeme v měření a bádání muset pokračovat i v budoucnu. Žáky především zajímalo, zda mají předměty stejnou délku, pokud je měříme různými měřidly. Také chtěli zjistit, jaká je délka chodby v 1. patře naší školy. A měřidel se nám sešlo mnoho – pravítka různých délek, svinovací metry, posuvné měřítko, krejčovský metr, skládací metr a 30 m pásmo. Jakým překvapením pro žáky bylo, že ani 30 m pásmo na změření délky chodby v prvním patře nestačí. Poradili si však skvěle a zjistili, že chodba je dlouhá 32 m a 85 cm. Na některé otázky jsme odpovědět nestihli, a tak možná někteří žáci budou měřit celý víkend. A co po víkendu? To budeme kouzlit s objemem.
Foto

 

Projekt ŠKOLA a prvňáčci

Prvňáci zvládli svůj první projektový den na téma ŠKOLA.
Foto

 

Optika venku

Dnešní hodinu fyziky si osmáci užili venku před školou. 
Pohráli si s čočkami a zrcadly, prakticky si vyzkoušeli ohnisko a ohniskovou vzdálenost, sestavili dalekohled nebo rozložili bílé sluneční světlo na barevné spektrum.
Foto

 

Český jazyk a matematika v 1. třídě

Prvňáčci si užili hodinu psaní. Tentokrát procvičovali prsty a připravovali se tak na psaní písmen. Při hodině matematiky počítali hravou formou pomocí početního divadélka.
Foto 

 

Archiv

 

Geometrie venku, 2. třída

Tabuli a sešit tentokrát vyměnili druháci za asfaltové hřiště u školy.
Foto

 

Druháci se těší na exkurzi do ZOO,

a tak se rozhodli vytvořit vlastní mini zoologickou zahradu. Při výtvarné výchově nakreslili zvířátka. Při hodinách čtení se věnovali vyhledávání informací o zvířatech v knihách, encyklopediích a na internetu. Vytvořili popisky k jednotlivým živočichům. Pracovali pilně a zaslouží si velkou pochvalu.
Foto

 

Prvouka v přírodě

Žáci 1. třídy se vypravili do přírody. Cestou si povídali o lese, kdo tam žije, jaké stromy, keře, rostliny a zvířata tam najdeme. Na závěr si postavili domečky z přírodnin pro hmyz, který žije v lese.
Foto

 

Poznáváme motýly – přírodopis se šesťáky

Motýlků je na celém světě čím dál méně, a tak se i my snažíme pro ně udělat něco, aby jich v přírodě neubývalo. Někteří žáci již doma mají motýlí keře vysázené, jiní se na to se svými rodiči teprve chystají. My jsme si představili v rámci naší výuky vybrané druhy motýlů. Žáci si pro své spolužáky s využitím tabletů připravili zajímavé informace o vybraném motýlovi. Krásy barev motýlích křídel děti nadchly natolik, že v další hodině přírodopisu budeme muset vyrazit na pozorování motýlů do přírody.
Foto
 

 

Den matek – pracovní činnosti s páťáky

Na tuto neděli - 14. 5. 2023 připadá Den matek.  V tento den se vzdává pocta všem maminkám a mateřství. Je připomínkou a oceněním odvahy a oběti mateřství.  A ani páťáci na své maminky nezapomněli a připravili pro ně krásná, vlastnoručně vyrobená přáníčka.  Všem maminkám přejeme, aby si svůj svátek se svými dětmi užily.
Foto

 

Hotely pro hmyz – prvouka se třeťáky

Blíží se 20. květen – Světový den včel. Třeťáci již ze svého projektového dne vědí, že množství včel a hmyzu obecně každoročně klesá závratnou rychlostí. Proto jsme se v hodinách prvouky rozhodli, že se pokusíme hmyzu pomoci. Vyrobili jsme několik domečků pro hmyz, tzv. hmyzích hotelů. Starší spolužáci nám v dílnách pro domečky připravili dřevěné konstrukce. Při sběru přírodnin vhodných pro plnění domečků už žáci poznávali a určovali různé druhy hmyzu, které se kolem hotelů pohybovaly. Jeden domeček pro hmyz vyrobil doma Martínek se svým tatínkem a moc se jim povedl. Panu Stejskalovi, stejně jako starším spolužákům za pomoc patří náš dík. Děkujeme také panu školníkovi za upevnění hmyzích hotelů na stromy.
Foto

 

Fyzika 9

Naše škola si pořídila nové tellurium a jako první ho vyzkoušeli žáci deváté třídy. V tématu astronomie si znázornili vlastnosti světla, jeho teploty a rozklad, viděli fáze Měsíce a princip střídání ročních období.
Foto

 

Pracovní činnosti – 5. třída

Dnešní hodinu pracovních činností jsme se věnovali přesazování pokojových rostlin. Většina rostlin si říká každoročně o přesazení na jaře, kdy startuje nová sezóna, rostliny potřebují novou dávku živin, kterých se jim v půdě v květináči už nedostává. A tak jsme dnes přesadili rozrostlé Aloe Vera, tlustici a zelence. Odnoží aloí bylo dost a každý žák si odnesl domů svou rostlinku o kterou se bude sám starat. O výsledcích své péče nás bude v následujících hodinách informovat. Většina dětí si pro rostlinky připravila i vlastnoručně nazdobené květináčky. Doufám, že se všem rostlinkám bude u nových majitelů dařit a že se jim dostane správné péče. Na přesazení čekají i další rostlinky. Tak zase příště…
Foto

 

Poznáváme stromy podle listů - 5.a 7. třída

Větvičky stromů, které jsme určovali podle pupenů, jsme nechali ve třídě ve vodě a nyní jsme ověřili správnost svého určování podle vyrašených listů. Při určování pracovali páťáci jak s odbornou literaturou, tak s moderními technologiemi. Pomocí aplikace Plant Net se pokoušeli určit správný druh stromu. Stačí vyfotit list a aplikace nám sama ukáže nejpodobnější druhy. Další den si totéž vyzkoušeli sedmáci v rámci hodiny přírodopisu. Zapojení digitálních technologií do výuky se dětem moc líbilo.
Foto

 

Lucemburkové 4. třída

Poslední den před velikonočními prázdninami se ve čtvrté třídě nesl v duchu Lucemburků. Tímto panovnickým rodem se čtvrťáci zabývali v předešlých hodinách vlastivědy a právě ve středu 5. 4. jej uzavřeli projektovým dnem. Samotné téma projektu museli nejdříve vyluštit pomocí indicií ukrytých po třídě. O matematice řešili tematické slovní úlohy, o hodině čtení vyhledávali informace ukryté v knihách a postupně tak odkrývali tajenku. Všechny získané vědomosti pak využili při tvorbě plakátu věnovanému nejdůležitějším panovníkům z tohoto rodu. 
Foto

 

Pečeme pizzu

Sedmáci si užili dvě hodiny pracovních činností v kuchyni pečením pizzy.  Zadělali vlastní těsto, vyváleli a poctivě posypali surovinami. Vyzkoušeli pizzu Hawai, šunkovou i sýrovou. Vlastnoručně udělaná pizza jim moc chutnala.
Foto

 

Finanční gramotnost ve 3. třídě

Matematika ve 3. třídě se nesla v duchu finanční gramotnosti. Každý dostal tablet a pomocí QR kódů si načetli informace o tom, co je to banka, bankovní účet, PIN kód, úvěr, výběr z bankomatu, e-banking, platební terminál, denní limit výběru hotovosti…
V rozlosovaných skupinkách odpovídali na otázky a samostatně vypočetli slovní úlohu, která byla také zakódovaná v QR kódu.
Seznámili se s bankovkami a mincemi. Zahráli si na obchod.
Foto

 

Robotika v 1. třídě

Tentokrát naši prvňáci ukázali žákům 9. třídy, co už umí s roboty Vex.
V závěru hodiny si i zasoutěžili.
Foto

 

Mineralogie v 9. třídě

V dnešní hodině přírodopisu jsme se rozhodli prozkoumat a určit vzorky nerostů z naší školní sbírky.  Využili jsme k tomu nově nakoupené knihy o nerostech a horninách. Nerosty jsme zkoumali  pod lupou i pod mikroskopem. Jaké bylo pro žáky překvapení, že jeden nerost pod mikroskopem vidět nebyl. On se nám totiž rozpustil. Jednalo se o sůl kamennou. Mikroskopická pozorování nerostů byla zajímavá. Pozorované nerosty jsme zakreslovali do pracovních listů.
Foto

 

Robotika-šesťáci učí třeťáky

S představením robotiky nejmladším žákům jsme dnes pokračovali i ve 3. třídě. Tentokrát si roli učitelů vyzkoušeli šesťáci, kteří se toho zhostili velmi odpovědně. Všechny děti si hodinu moc užily. Třeťáčci se naučili sami robota naprogramovat a už se těší na příští školní rok, kdy budou mít robotiku v rámci výuky nové informatiky. 
Foto

 

Ověřujeme a bádáme se třeťáky II.

V bádání pokračujeme i v dalších hodinách prvouky. Už víme, jaké jsou části rostlinného těla i k čemu jaká část těla rostliny slouží. Byli jsme docela překvapeni, že i v České republice rostou druhy borovic s obrovskými šiškami. Několik šišek borovice lesní jsme přes noc nechali ve vodě a s napětím očekávali, jak budou ráno vypadat. Vyzkoušeli jsme si také frotáže šišek. A to byl zážitek! Na naše další bádání vyrazíme do přírody. Už se moc na jarní přírodu těšíme.
Foto

 

Bádání je prostě prima aneb přírodopis v 6. třídě

I dnešní hodina laboratorních prací z přírodopisu se v 6. třídě nesla v badatelském duchu. Zaměřili jsme se na vnější stavbu těla hmyzu. Pod lupou i pod mikroskopem jsme si prohlédli křídla a končetiny různých hmyzích zástupců. Už víme, jaký je význam husté žilnatiny na křídlech hmyzu. Také jsme porovnávali vývojová stádia hmyzu s proměnou nedokonalou s vývojovými stádii hmyzu s proměnou dokonalou. 
Foto

 

7. třída-fyzika a informatika

V 7. třídě jsme si poslední hodiny fyziky propojili s informatikou. Nejprve jsme si prakticky vyzkoušeli rovnováhu na páce a totéž si pak ověřili na počítači ve skvělé výukové aplikaci.
Ve druhé části jsme zkoumali, na čem závisí tření, jak asi vzniklo kolo a prohlédli jsme si ložiska.
Vše jsme zaznamenali mobilním telefonem, fotky jsme použili v dokumentu, který tvoříme v informatice.
Foto

 

Bádání v 1. třídě

První třída se o hodině prvouky opět dala do bádání hmyzu a přírodnin pod mikroskopem.
Foto

 

Pracovní činnosti

Při práci ve školní dílně.
Foto

 

Robotika-osmáci učí prvňáčky

Tentokrát osmáci seznámili s roboty VEX žáky první třídy.
Foto

 

Robotika-osmáci učí druháky

Žáci osmé třídy si hodinu zahráli na učitele. Seznámili své mladší spolužáky ve druhé třídě s roboty VEX. Protože se akce oběma třídám moc líbila, zítra vyrazíme k prvňáčkům.
Foto

 

Zeměpis prakticky

Žáci šesté třídy si vyzkoušeli znalosti získané ve fyzice při hodině zeměpisu.
Zopakovali si praktické určování světových stran pomocí kompasu, naučili se zorientovat mapy v atlasu a hlavně pracovali s mapou místní krajiny. Žáci používali nejen kompas a busolu, ale i moderní elektronické aplikace v mobilu.
Foto

 

Badatelsky orientované vyučování ve 3. třídě 

Žáci 3.třídy se v průběhu měsíce března také zapojili k badatelskému vyučování. 
Jako první prozkoumali sněženky.
Pak si došli pro zeminu na školní pozemek. V kompostu si našli žížaly do“ žížalária“, ve kterém bádají, proč jsou žížaly v půdě důležité.
Zaseli si hrášek, mrkev, ředkvičky, zasadili burské oříšky, cibuli.
V krabici pozorují, jak klíčí brambory, proč klíčky brambor rostou směrem ke světlu. 
Pod mikroskopem sledují tělo žížaly, brouků a larvy. Podívali se na zrnko pšenice, ale i na svůj vlas. 
Ještě ve třídě máme mravenčí terárium, ale mravence si z přírody musíme půjčit, až k nám bude počasí příznivější.
Foto

 

Bádání ve 4. třídě

Také čtvrťáci se snaží do svých hodin zapojovat prvky badatelsky orientovaného vyučování, a to zejména v předmětu přírodověda. Tématem posledního bádání byla hospodářská zvířata, konkrétně slepice a slepičí vejce. Jako správní vědci a badatelé si žáci ve skupinkách stanovili otázky, které je k tomuto tématu napadaly a které je zajímaly. Následně formulovali své domněnky, tedy odhady, jak asi budou znít odpovědi na stanovené otázky. Nejdůležitější částí celé hodiny pak bylo ověřování stanovených domněnek. To probíhalo za pomoci literatury, internetu, ale také jednoduchých pokusů. 
Foto

 

Chemie 8

Že je aktivní uhlí látka se silnými adsorpčními a ochrannými vlastnostmi se přesvědčili žáci osmého ročníku. Aktivní uhlí nechali adsorbovat barvivo z limonády, na závěr porovnali barvu filtrátu s původním vzorkem. Výsledek je celkem překvapil.
Foto

 

2. třída: Bádání nás baví II.

Z druháků pozorovatelů se stávají pěstitelé. Každé ráno zamíří k oknu, aby se podívali, jak jejich rostlinky povyrostly a jestli mají dost vody.
Nejvíce nás ale baví práce s mikroskopem.
Foto

 

Den vody

Ve středu 22. března si žáci druhé třídy připomněli Světový den vody. Povídali si o koloběhu vody v přírodě, o tom, že vodu potřebují živočichové i rostliny, že pokrývá většinu naší planety, že existuje mnoho lidí, kteří nemají dostatek pitné vody a hlavně o tom, jak bychom měli vodou šetřit.
Foto

 

Prvouka v 1. třídě

Žáci 1. třídy se zapojili v rámci hodin prvouky do badatelsky orientovaného vyučování.
Zaměřili jsem se na pozorování, poznávání a zkoumání hmyzu pod mikroskopem.
Na závěr jsme vyplnili pracovní listy.
Foto

 

Elektrochemie

V deváté třídě čekaly dnes na žáky poměrně náročné úkoly. Bylo třeba zkombinovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi. Žáci se neobešli ani bez znalosti chemického nádobí, základů fyziky a znalostí z organické chemie. Sestavení jednoduchého elektrolyzéru, příprava roztoků o určité koncentraci, správné připojení elektrod či příprava škrobového mazu, to byla dnešní hodina chemie.
Foto

 

Fyzika 6, magnetismus

Dnešní fyzika v šestce se nesla ve znamení magnetismu. Nejprve jsme se seznámili s nerostem magnetit, který je přírodním magnetem. A pak už nastalo bádání nad magnety umělými. Pokusně jsme zjišťovali, co se vlastně k magnetům přitahuje a co ne.
V další části jsme za použití kompasu zjistili, že magnety mají protikladné konce, tedy póly. 
Poté jsme zmagnetizovali nůžky a řekli si, kde by se toho dalo vužít.  V zavěru jsme si pohráli s nejsilnějšími magnety, které se nazývají neodymové, překvapila nás jejich obrovská síla.
Foto

 

Život rostliny od semínka

Protože bylo ve středu už opravdu krásné jarní počasí, užili jsme si praktickou výuku venku. Sedmáci si přinesli různá semínka zeleniny a vlastnoručně je zasadili do substrátu. V hodinách přírodopisu, kdy si právě začínáme povídat o botanice, budeme pozorovat, jak semínka klíčí a vzniká mladá rostlinka. Porovnáme i vzhled různých druhů rostlin. O tom, že teplé počasí probouzí přírodu, jsme se přesvědčili, když se nám podařilo na školním hřišti najít slepýše a ještěrku, které jsme si rádi prohlédli zblízka.
Foto

 

Úžasné mechy

V rámci měsíce března, kdy na celé škole bádáme, se žáci 7. třídy seznámili s mechorosty a kapraďorosty. Pod mikroskopem si prohlédli chloroplasty v buňce mechu měříku, určovali správný druh svého vzorku mechu a poté si vyzkoušeli, jak významnou úlohu v přírodě mají mechy díky schopnosti zadržovat vodu. Mechorosty totiž můžou díky nasávání vody mnohonásobně zvýšit svoji hmotnost, což se všem skupinám povedlo experimentálně ověřit. Prohlédli jsme si také první jarní listy kapradin vyrůstající z podzemního oddenku. Mikroskopování se žákům líbilo a už brzy se k němu vrátíme u vyšších rostlin.
Foto

 

Určujeme druhy stromů

Ven jsme se vydali ve středu i s 5. třídou. Dříve než se stromy olistí, chtěli jsme si vyzkoušet určit druh stromu podle pupenů. Prošli jsme obcí, sbírali větvičky různých druhů stromů a ve třídě si je pak zkoušeli určit podle klíče. Větvičky si ještě chvíli ve třídě ponecháme a jakmile na nich vyrostou listy, ověříme si, jak jsme byli v určování druhů úspěšní.
Foto

 

Ověřujeme a bádáme s třeťáky – část první

Ani naši třeťáci se bádání nebojí. Jsou velmi šikovní v kladení otázek, stanovování hypotéz i v jejich ověřování. Jaro je období, kdy se začínají probouzet jarní ptáci a oslovují nás první jarní květiny. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Na jaře pozorujeme zázraky, které se v přírodě dějí. A zázrak se začíná odehrávat i ve třetí třídě. Ze semínek nám vyráží první klíčky a my s napětím očekáváme, co bude dál. Každá rostlinka je jiná a všechny jsou tak krásné. Snažíme se je naučit poznávat všechny.  Hodiny prvouky si často zpestřujeme prací s hlasovátky.
Foto

 

Organická chemie, 9. tř.

Organická chemie, uhlík, vazby a jejich násobnost, uhlovodíky a jejich deriváty, to je problematika, které se žáci 9. ročníku již několik týdnů intenzivně věnují. K plnému pochopení tohoto učiva přispěla i práce se stavebnicí molekulových modelů. Žáci se přesvědčili, že bez základních znalostí by těžko modely jednotlivých sloučenin zvládli sestavit. Překvapením pro ně byl i fakt, že molekuly sloučenin nejsou rovinné, že rotací kolem vazeb se mění rozložení atomů a skupin v prostoru.
Foto

 

Stavby z krychlí 5. třída

Ani v hodinách geometrie s páťáky nezahálíme. Tento týden se věnujeme stavbám z krychlí. Z páťáků se stali hotoví architekti. Nejde však jen o to stavbu postavit, to umíme již z mateřské školy, ale už jsme schopni zapsat i pohled na stavbu zepředu, shora a zprava. Soupravu krychlí pro výuku nám zapůjčili druháci. Tímto jím moc děkujeme a rádi si krychle ještě někdy půjčíme.Foto

 

Zdravá strava, přírodověda 5. ročník

O tom, jak důležitá je zdravá strava pro správný vývin člověka se dnes přesvědčili páťáci při hodině přírodovědy. Výsledkům odborné studie, dle kterých bylo zjištěno, že děti konzumují velké množství nezdravých potravin a pochutin (konkrétně jsou to hranolky, hamburgery a různé sladkosti) se však nedivili. I naši páťáci se totiž ve výsledcích studie našli. Ve třídě si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářeli plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Práce se jim moc povedla a někteří byli skutečně originální.
Foto

 

Bádáme se šesťáky – hmyz

Při dnešním badatelsky orientovaném vyučování jsme se se šesťáky zaměřili na hmyz. Žáci mě v hodině velmi mile překvapili. Byli velmi aktivní, kladli zajímavé otázky a formulovali hypotézy, které budou v následujících hodinách přírodopisu ověřovány. A co bylo mezi nejčastěji kladenými otázkami? Např. Jak vypadají křídla hmyzu? Jak se hmyz rozmnožuje? Kolik mravenců je v mraveništi?
Foto

 

Fyzika 9.

V dnešní praktické hodině se žáci seznámili s tím, jak fungují tepelné spotřebiče.
Na drátu ze staré žehličky měřili elektrické napětí a proud. Z naměřených veličin vypočítali příkon spotřebiče a porovnali jej s hodnotou naměřenou speciálním přístrojem (pořízen letos z INV). Současně sledovali barvu drátu při zahřívání.
Foto

 

Éry vývoje Země, 9. ročník

S deváťáky jsem se rozhodli vydat se do geologické minulosti naší planety Země a prozkoumat jednotlivé geologické éry. Zajímalo nás zejména, jak dlouhá jednotlivá období byla, které druhy rostlin a živočichů se na naší planetě vyskytovaly. Cesta to byla dlouhá, ale velice zajímavá. Zjistili jsme, že mnohé organismy se do dnešních dnů již nedochovaly. O jejich výskytu se dozvídáme díky nálezům zkamenělin. Některé druhy vymřely, jiné se na změnu podmínek byly schopné adaptovat a přežily do dnešních dnů.
Foto

 

2. třída: Bádání nás baví I.

Nastupující jaro přilákalo žáky druhé třídy k pozorování probouzející se přírody. Zajímá je, jak a z čeho rostou první jarní květiny, jestli z pecky manga vyroste rostlinka, jak vyklíčí hrách nebo jakým způsobem se dají rozmnožovat pokojové rostliny. Díky novým lupám a mikroskopu se na tyto proměny mohou podívat zblízka a každý den pozorovat své pěstitelské pokusy.
Foto

 

Počítáme a luštíme, matematika 5. třída

Pro páťáky byl v matematice připraven opět nelehký úkol – matematický obrázek. Na základě různých početních operací přirozených čísel museli žáci nejprve vypočítat příklady odpovídající jednotlivým barvám. Pokud měli příklady správně vypočítané, mohli začít ve čtvercové síti hledat čísla, která odpovídala jejich barvě a začít je vybarvovat. Na obrázku byl ukryt jeden z největších vědců  20. století – Albert Einstein. Řada žáků tuto osobnost poznala velmi brzy. Pro zpestření výuky bylo připraveno ještě několik otázek, které jsme s použitím odborné literatury nebo internetu vyhledávali. A řada citátů Alberta Einsteina má hlubokou myšlenku. Posuďte sami.
Foto

 

Přírodopis v osmičce

Poslední hodina přírodopisu v osmé třídě si posvítila na výkonnost našich žáků. Ti si vyzkoušeli STEP-UP test, funkční zkoušku 20 dřepů a zaměřili se také na svou svalovou sílu. Ukázalo se, že  tepová i dechová frekvence v klidu a po zátěži je opravdu individuální záležitostí, a také, že  způsob života a sport hrají nemalou roli. Svá zjištění si potvrdili ještě během měření apnoické inspirační a expirační pauzy, z hodiny odcházeli příjemně unaveni.
Foto
 

 

Bystříme své smysly, 5. třída

V hodině přírodovědy si páťáci vyzkoušeli své smysly. Zjišťovali, jak fungují smyslové orgány a jaké informace nám o okolním světě smysly přinášejí. V průběhu hodiny zvládli žáci několik aktivit. Čichem poznávali různé vůně koření. Ochutnávali se zavřenýma očima různé druhy potravin. Hmatem poznávali předměty z „kouzelného pytlíčku“. Se zavřenýma očima se pomocí svého navigátora snažili dostat do sousední třídy a přejít chodbu. Aktivity si žáci užili a v rámci ověřování znalostí smyslové soustavy je budou chtít ještě zopakovat.
Foto

 

Měkkýši – projektová výuka v 6. třídě

Jen málo věcí v přírodě je tak zajímavých, jako tvarově a barevně různorodé schránky měkkýšů tzv. „mušle“. O tom se také přesvědčili šesťáci při jejich poznávání a  určování. Kromě schránek měkkýšů se také seznámili s charakteristikou a rozdělením tohoto živočišného kmene.  Třída se rozdělila na dvě party. Vyhledávali a shromažďovali informace o jednotlivých skupinách a zástupcích a vznikly dva krásné nástěnné obrazy, které nám budou zdobit třídu.
Foto

 

Hrajeme si s roboty aneb škola hrou

Žáci 4. a 6. třídy si v rámci výuky nové informatiky vyzkoušeli programování. Seznámili se s roboty VEX, sami si zkusili robota zapnout a nastavit na něm program. Poté měli robota naprogramovat tak, aby projel předem danou trasu. Hodinu si děti moc užily, bavilo je to a ani si nevšimly, že se tímto hraním zároveň učí. 
Foto

 

Vyrábíme ve škole

Sedmá třída si při hodině pracovních činností vyzkoušela výrobu geodesek, pomůcek pro geometrii. Žáci si nejdříve uřízli odměřený kus dřeva, který opracovali a následně do něj ve vyměřených rozestupech zatloukli hřebíčky. Práci s geodeskou si stihli ještě týž den vyzkoušet. Děti byly moc šikovné a práce jim šla od ruky. Hotové geodesky jistě budou moci využít i ve výuce při hodinách matematiky.
Foto

 

Občanská výchova 7. třída

Žáci si dnes v rámci hodiny občanské výchovy zkusili netradiční způsob komunikace. Vyzkoušeli si výtvarný diktát a také si navzájem kreslili na záda obrázky. Poté si porovnávali, v čem se kresba odlišila od původní. Aktivita se dětem moc líbila a určitě ji v budoucnu zopakujeme. 
Foto

 

Projektový den Masopust 1. třída

Žáci 1.třídy se také zapojili do projektového dne - Masopust.
1. vyučovací hodinu v rámci českého jazyka vymýšleli věty podle obrázků  karnevalových masek 2. vyučovací hodina byla věnována matematice, kde poznávali a vybarvovali geometrické tvary na obrázku - klaun.
Pak se s ostatními žáky školy vydali na masopustní průvod.
Foto

 

Fyzika 6

V dnešní hodině fyziky šesťáci „kouzlili". Tématem totiž byla teplotní roztažnost látek.
Experimentálně zjistili, že ocelová kulička nad plamenem kahanu zvětší svůj objem a po ochlazení ho zase zmenší. Stejně to platí i pro kapaliny. 
Další údiv vyvolal bimetalový pásek, který se po ohřátí ohne a po ochlazení zase narovná.
Ještě nás čeká změna délky drátu při změně teploty.
Foto
 

Přírodopis 8

V další badatelsky orientované hodině se žáci osmého ročníku věnovali biologii člověka. V první části si každý žák zhotovil plantogram a následně vyhodnotil index plochosti nohy. V druhé části žáci prováděli jednoduchá antropometrická měření, výsledky zaznamenali a statisticky vyhodnotili.
Foto
 

Matematika ve 3. třídě

Žáky 3. třídy matematika opravdu baví. V hodinách geometrie si poskládali svou kasičku z kuboktaedru. Úkol to byl složitý, ale všichni se těšili ze svého úspěchu. Při dělení celku na části (zlomky) si poskládali pěkný obrázek. Prostorové vidění si procvičili na stavbách z kostek. Nechyběl ani tangram.
Násobilku si zpestřili hrou o zlatý dukát a věží.
Foto

 

Český jazyk v 1. třídě

V úterý 17.1.2023 se žáci 1. třídy v rámci vyučování českého jazyka seznámili s novým literárním žánrem - bajkami.
Zábavnou formou byli vtaženi do příběhů o zvířátkách a plnili ve skupinách různé úkoly.
Foto

 

Výuka v 1. třídě trochu jinak

Čertovské učení.
Zábavnou formou s čertovskou tématikou si žáci opakovali geometrické tvary, sčítali a odčítali do šesti, poznávali již naučená písmena, slova, procvičovali pojmy dole, vzadu... a hráli různé čertovské hry.
Na závěr dostali čertovské vysvědčení a sladkou odměnu.
Foto

 

Laborky z chemie, 1.12.2022

Deváťáci dnes ve fyzice probrali vedení elektrického proudu v kapalinách a laboratorní práce z chemie byla zaměřena na elektrochemii. Žáci si vyzkoušeli, jaké je využití elektrolýzy v praxi.
Foto

 

Výtvarná výchova 1.11.2022

Žáci sedmé třídy strávili hodinu výtvarné výchovy v přírodě.
Foto

 

Chemie 20.10.2022

Žáci osmého ročníku si 20. 10. mohli během první laboratorní práce ověřit teoretické poznatky v praxi. Hodina byla zaměřena na fyzikální vlastnosti látek, konkrétně na hustotu.
Praktická část byla doplněna výpočty hustot jednotlivých roztoků.
Foto

 

Škola hrou 28.3.2022

V hodině matematiky si žáci 4. třídy procvičili řády číslic. Jednotky, desítky a stovky jsme si názorně ukázali na špejlích. Dohromady jsme dali celou tisícovku špejlí. Procvičování je velmi bavilo a s řády číslic si už příště jistě hravě poradí.
Foto


Matematika 10.2.2022

Žáci 9. třídy našli vzorec pro výpočet povrchu koule. Stačilo jim k tomu málo–několik mandarinek, posuvná měřítka, kružítko a bystré uvažování.
Foto


Fyzika 9.2.2022

Žáci šesté třídy se seznámili s kahanem, prakticky si vyzkoušeli teplotní roztažnost látek a měření teploty, zahřátím ohýbali i bimetalový pásek.
Foto