Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Základní škola
a Mateřská škola
Sepekov

Naše výuka

Elektrochemie

V deváté třídě čekaly dnes na žáky poměrně náročné úkoly. Bylo třeba zkombinovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi. Žáci se neobešli ani bez znalosti chemického nádobí, základů fyziky a znalostí z organické chemie. Sestavení jednoduchého elektrolyzéru, příprava roztoků o určité koncentraci, správné připojení elektrod či příprava škrobového mazu, to byla dnešní hodina chemie.
Foto

 

Fyzika 6, magnetismus

Dnešní fyzika v šestce se nesla ve znamení magnetismu. Nejprve jsme se seznámili s nerostem magnetit, který je přírodním magnetem. A pak už nastalo bádání nad magnety umělými. Pokusně jsme zjišťovali, co se vlastně k magnetům přitahuje a co ne.
V další části jsme za použití kompasu zjistili, že magnety mají protikladné konce, tedy póly. 
Poté jsme zmagnetizovali nůžky a řekli si, kde by se toho dalo vužít.  V zavěru jsme si pohráli s nejsilnějšími magnety, které se nazývají neodymové, překvapila nás jejich obrovská síla.
Foto

 

Život rostliny od semínka

Protože bylo ve středu už opravdu krásné jarní počasí, užili jsme si praktickou výuku venku. Sedmáci si přinesli různá semínka zeleniny a vlastnoručně je zasadili do substrátu. V hodinách přírodopisu, kdy si právě začínáme povídat o botanice, budeme pozorovat, jak semínka klíčí a vzniká mladá rostlinka. Porovnáme i vzhled různých druhů rostlin. O tom, že teplé počasí probouzí přírodu, jsme se přesvědčili, když se nám podařilo na školním hřišti najít slepýše a ještěrku, které jsme si rádi prohlédli zblízka.
Foto

 

Úžasné mechy

V rámci měsíce března, kdy na celé škole bádáme, se žáci 7. třídy seznámili s mechorosty a kapraďorosty. Pod mikroskopem si prohlédli chloroplasty v buňce mechu měříku, určovali správný druh svého vzorku mechu a poté si vyzkoušeli, jak významnou úlohu v přírodě mají mechy díky schopnosti zadržovat vodu. Mechorosty totiž můžou díky nasávání vody mnohonásobně zvýšit svoji hmotnost, což se všem skupinám povedlo experimentálně ověřit. Prohlédli jsme si také první jarní listy kapradin vyrůstající z podzemního oddenku. Mikroskopování se žákům líbilo a už brzy se k němu vrátíme u vyšších rostlin.
Foto

 

Určujeme druhy stromů

Ven jsme se vydali ve středu i s 5. třídou. Dříve než se stromy olistí, chtěli jsme si vyzkoušet určit druh stromu podle pupenů. Prošli jsme obcí, sbírali větvičky různých druhů stromů a ve třídě si je pak zkoušeli určit podle klíče. Větvičky si ještě chvíli ve třídě ponecháme a jakmile na nich vyrostou listy, ověříme si, jak jsme byli v určování druhů úspěšní.
Foto

 

Ověřujeme a bádáme s třeťáky – část první

Ani naši třeťáci se bádání nebojí. Jsou velmi šikovní v kladení otázek, stanovování hypotéz i v jejich ověřování. Jaro je období, kdy se začínají probouzet jarní ptáci a oslovují nás první jarní květiny. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Na jaře pozorujeme zázraky, které se v přírodě dějí. A zázrak se začíná odehrávat i ve třetí třídě. Ze semínek nám vyráží první klíčky a my s napětím očekáváme, co bude dál. Každá rostlinka je jiná a všechny jsou tak krásné. Snažíme se je naučit poznávat všechny.  Hodiny prvouky si často zpestřujeme prací s hlasovátky.
Foto

 

Organická chemie, 9. tř.

Organická chemie, uhlík, vazby a jejich násobnost, uhlovodíky a jejich deriváty, to je problematika, které se žáci 9. ročníku již několik týdnů intenzivně věnují. K plnému pochopení tohoto učiva přispěla i práce se stavebnicí molekulových modelů. Žáci se přesvědčili, že bez základních znalostí by těžko modely jednotlivých sloučenin zvládli sestavit. Překvapením pro ně byl i fakt, že molekuly sloučenin nejsou rovinné, že rotací kolem vazeb se mění rozložení atomů a skupin v prostoru.
Foto

 

Stavby z krychlí 5. třída

Ani v hodinách geometrie s páťáky nezahálíme. Tento týden se věnujeme stavbám z krychlí. Z páťáků se stali hotoví architekti. Nejde však jen o to stavbu postavit, to umíme již z mateřské školy, ale už jsme schopni zapsat i pohled na stavbu zepředu, shora a zprava. Soupravu krychlí pro výuku nám zapůjčili druháci. Tímto jím moc děkujeme a rádi si krychle ještě někdy půjčíme.Foto

 

Zdravá strava, přírodověda 5. ročník

O tom, jak důležitá je zdravá strava pro správný vývin člověka se dnes přesvědčili páťáci při hodině přírodovědy. Výsledkům odborné studie, dle kterých bylo zjištěno, že děti konzumují velké množství nezdravých potravin a pochutin (konkrétně jsou to hranolky, hamburgery a různé sladkosti) se však nedivili. I naši páťáci se totiž ve výsledcích studie našli. Ve třídě si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářeli plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Práce se jim moc povedla a někteří byli skutečně originální.
Foto

 

Bádáme se šesťáky – hmyz

Při dnešním badatelsky orientovaném vyučování jsme se se šesťáky zaměřili na hmyz. Žáci mě v hodině velmi mile překvapili. Byli velmi aktivní, kladli zajímavé otázky a formulovali hypotézy, které budou v následujících hodinách přírodopisu ověřovány. A co bylo mezi nejčastěji kladenými otázkami? Např. Jak vypadají křídla hmyzu? Jak se hmyz rozmnožuje? Kolik mravenců je v mraveništi?
Foto

 

Fyzika 9.

V dnešní praktické hodině se žáci seznámili s tím, jak fungují tepelné spotřebiče.
Na drátu ze staré žehličky měřili elektrické napětí a proud. Z naměřených veličin vypočítali příkon spotřebiče a porovnali jej s hodnotou naměřenou speciálním přístrojem (pořízen letos z INV). Současně sledovali barvu drátu při zahřívání.
Foto

 

Éry vývoje Země, 9. ročník

S deváťáky jsem se rozhodli vydat se do geologické minulosti naší planety Země a prozkoumat jednotlivé geologické éry. Zajímalo nás zejména, jak dlouhá jednotlivá období byla, které druhy rostlin a živočichů se na naší planetě vyskytovaly. Cesta to byla dlouhá, ale velice zajímavá. Zjistili jsme, že mnohé organismy se do dnešních dnů již nedochovaly. O jejich výskytu se dozvídáme díky nálezům zkamenělin. Některé druhy vymřely, jiné se na změnu podmínek byly schopné adaptovat a přežily do dnešních dnů.
Foto

 

2. třída: Bádání nás baví I.

Nastupující jaro přilákalo žáky druhé třídy k pozorování probouzející se přírody. Zajímá je, jak a z čeho rostou první jarní květiny, jestli z pecky manga vyroste rostlinka, jak vyklíčí hrách nebo jakým způsobem se dají rozmnožovat pokojové rostliny. Díky novým lupám a mikroskopu se na tyto proměny mohou podívat zblízka a každý den pozorovat své pěstitelské pokusy.
Foto

 

Počítáme a luštíme, matematika 5. třída

Pro páťáky byl v matematice připraven opět nelehký úkol – matematický obrázek. Na základě různých početních operací přirozených čísel museli žáci nejprve vypočítat příklady odpovídající jednotlivým barvám. Pokud měli příklady správně vypočítané, mohli začít ve čtvercové síti hledat čísla, která odpovídala jejich barvě a začít je vybarvovat. Na obrázku byl ukryt jeden z největších vědců  20. století – Albert Einstein. Řada žáků tuto osobnost poznala velmi brzy. Pro zpestření výuky bylo připraveno ještě několik otázek, které jsme s použitím odborné literatury nebo internetu vyhledávali. A řada citátů Alberta Einsteina má hlubokou myšlenku. Posuďte sami.
Foto

 

Přírodopis v osmičce

Poslední hodina přírodopisu v osmé třídě si posvítila na výkonnost našich žáků. Ti si vyzkoušeli STEP-UP test, funkční zkoušku 20 dřepů a zaměřili se také na svou svalovou sílu. Ukázalo se, že  tepová i dechová frekvence v klidu a po zátěži je opravdu individuální záležitostí, a také, že  způsob života a sport hrají nemalou roli. Svá zjištění si potvrdili ještě během měření apnoické inspirační a expirační pauzy, z hodiny odcházeli příjemně unaveni.
Foto
 

 

Bystříme své smysly, 5. třída

V hodině přírodovědy si páťáci vyzkoušeli své smysly. Zjišťovali, jak fungují smyslové orgány a jaké informace nám o okolním světě smysly přinášejí. V průběhu hodiny zvládli žáci několik aktivit. Čichem poznávali různé vůně koření. Ochutnávali se zavřenýma očima různé druhy potravin. Hmatem poznávali předměty z „kouzelného pytlíčku“. Se zavřenýma očima se pomocí svého navigátora snažili dostat do sousední třídy a přejít chodbu. Aktivity si žáci užili a v rámci ověřování znalostí smyslové soustavy je budou chtít ještě zopakovat.
Foto

 

Měkkýši – projektová výuka v 6. třídě

Jen málo věcí v přírodě je tak zajímavých, jako tvarově a barevně různorodé schránky měkkýšů tzv. „mušle“. O tom se také přesvědčili šesťáci při jejich poznávání a  určování. Kromě schránek měkkýšů se také seznámili s charakteristikou a rozdělením tohoto živočišného kmene.  Třída se rozdělila na dvě party. Vyhledávali a shromažďovali informace o jednotlivých skupinách a zástupcích a vznikly dva krásné nástěnné obrazy, které nám budou zdobit třídu.
Foto

 

Hrajeme si s roboty aneb škola hrou

Žáci 4. a 6. třídy si v rámci výuky nové informatiky vyzkoušeli programování. Seznámili se s roboty VEX, sami si zkusili robota zapnout a nastavit na něm program. Poté měli robota naprogramovat tak, aby projel předem danou trasu. Hodinu si děti moc užily, bavilo je to a ani si nevšimly, že se tímto hraním zároveň učí. 
Foto

 

Vyrábíme ve škole

Sedmá třída si při hodině pracovních činností vyzkoušela výrobu geodesek, pomůcek pro geometrii. Žáci si nejdříve uřízli odměřený kus dřeva, který opracovali a následně do něj ve vyměřených rozestupech zatloukli hřebíčky. Práci s geodeskou si stihli ještě týž den vyzkoušet. Děti byly moc šikovné a práce jim šla od ruky. Hotové geodesky jistě budou moci využít i ve výuce při hodinách matematiky.
Foto

 

Občanská výchova 7. třída

Žáci si dnes v rámci hodiny občanské výchovy zkusili netradiční způsob komunikace. Vyzkoušeli si výtvarný diktát a také si navzájem kreslili na záda obrázky. Poté si porovnávali, v čem se kresba odlišila od původní. Aktivita se dětem moc líbila a určitě ji v budoucnu zopakujeme. 
Foto

 

Projektový den Masopust 1. třída

Žáci 1.třídy se také zapojili do projektového dne - Masopust.
1. vyučovací hodinu v rámci českého jazyka vymýšleli věty podle obrázků  karnevalových masek 2. vyučovací hodina byla věnována matematice, kde poznávali a vybarvovali geometrické tvary na obrázku - klaun.
Pak se s ostatními žáky školy vydali na masopustní průvod.
Foto

 

Fyzika 6

V dnešní hodině fyziky šesťáci „kouzlili". Tématem totiž byla teplotní roztažnost látek.
Experimentálně zjistili, že ocelová kulička nad plamenem kahanu zvětší svůj objem a po ochlazení ho zase zmenší. Stejně to platí i pro kapaliny. 
Další údiv vyvolal bimetalový pásek, který se po ohřátí ohne a po ochlazení zase narovná.
Ještě nás čeká změna délky drátu při změně teploty.
Foto
 

Přírodopis 8

V další badatelsky orientované hodině se žáci osmého ročníku věnovali biologii člověka. V první části si každý žák zhotovil plantogram a následně vyhodnotil index plochosti nohy. V druhé části žáci prováděli jednoduchá antropometrická měření, výsledky zaznamenali a statisticky vyhodnotili.
Foto
 

Matematika ve 3. třídě

Žáky 3. třídy matematika opravdu baví. V hodinách geometrie si poskládali svou kasičku z kuboktaedru. Úkol to byl složitý, ale všichni se těšili ze svého úspěchu. Při dělení celku na části (zlomky) si poskládali pěkný obrázek. Prostorové vidění si procvičili na stavbách z kostek. Nechyběl ani tangram.
Násobilku si zpestřili hrou o zlatý dukát a věží.
Foto

 

Český jazyk v 1. třídě

V úterý 17.1.2023 se žáci 1. třídy v rámci vyučování českého jazyka seznámili s novým literárním žánrem - bajkami.
Zábavnou formou byli vtaženi do příběhů o zvířátkách a plnili ve skupinách různé úkoly.
Foto

 

Výuka v 1. třídě trochu jinak

Čertovské učení.
Zábavnou formou s čertovskou tématikou si žáci opakovali geometrické tvary, sčítali a odčítali do šesti, poznávali již naučená písmena, slova, procvičovali pojmy dole, vzadu... a hráli různé čertovské hry.
Na závěr dostali čertovské vysvědčení a sladkou odměnu.
Foto

 

Laborky z chemie, 1.12.2022

Deváťáci dnes ve fyzice probrali vedení elektrického proudu v kapalinách a laboratorní práce z chemie byla zaměřena na elektrochemii. Žáci si vyzkoušeli, jaké je využití elektrolýzy v praxi.
Foto

 

Výtvarná výchova 1.11.2022

Žáci sedmé třídy strávili hodinu výtvarné výchovy v přírodě.
Foto

 

Chemie 20.10.2022

Žáci osmého ročníku si 20. 10. mohli během první laboratorní práce ověřit teoretické poznatky v praxi. Hodina byla zaměřena na fyzikální vlastnosti látek, konkrétně na hustotu.
Praktická část byla doplněna výpočty hustot jednotlivých roztoků.
Foto

 

Škola hrou 28.3.2022

V hodině matematiky si žáci 4. třídy procvičili řády číslic. Jednotky, desítky a stovky jsme si názorně ukázali na špejlích. Dohromady jsme dali celou tisícovku špejlí. Procvičování je velmi bavilo a s řády číslic si už příště jistě hravě poradí.
Foto


Matematika 10.2.2022

Žáci 9. třídy našli vzorec pro výpočet povrchu koule. Stačilo jim k tomu málo–několik mandarinek, posuvná měřítka, kružítko a bystré uvažování.
Foto


Fyzika 9.2.2022

Žáci šesté třídy se seznámili s kahanem, prakticky si vyzkoušeli teplotní roztažnost látek a měření teploty, zahřátím ohýbali i bimetalový pásek.
Foto